file_1655210197601

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DISTAR.EU

Poniżej przedstawiamy regulamin („Regulamin”) sprzedaży naszych towarów („Towary”) oferowanych w naszym sklepie internetowym („Sklep internetowy”, „Sklep”) oraz świadczenia usług związanych ze sprzedażą drogą elektroniczną, w szczególności usługi newslettera („Newsletter”) i konta („Konto”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, jak również z naszą Polityką prywatności.

Poniższy Regulamin zawiera następujące informacje:

 1. O nas
 2. Definicje
 3. Postanowienia ogólne
 4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
 5. Konto
 6. Procedura zawierania umowy sprzedaży
 7. Dostawa
 8. Ceny i metody płatności
 9. Członkostwo
 10. Prawo do odstąpienia od umowy
 11. Reklamacje dotyczące Towarów
 12. Skargi dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
 13. Regulamin Newslettera
 14. Przetwarzanie danych osobowych
 15. Postanowienia końcowe
 1. O nasWłaścicielem Sklepu internetowego jest TOMAX POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fabryczna 26, 06-400 Ciechanów, NIP: 7743197481, REGON: 142893597, adres mailowy: biuro@tomaxpoland.pl, numer telefonu: tel. 504 504 934 (w dalszej części„TOMAX” lub „Sprzedający”).
  TOMAX jest dystrybutorem najwyżej jakości elektronarzędzi, w ofercie posiadając szeroką gamę urządzeń, program partnerski zapewniający dostęp do specjalnych ofert dla stałych Klientów oraz inne, liczne udogodnienia dla kupujących.
 2. DefinicjeTerminom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
  • Konto – strona internetowa w Sklepie internetowym, na której Klient, po zaakceptowaniu regulaminu, zarejestrowaniu i zalogowaniu się, może: składać zamówienia na Towary, przeglądać historię poprzednich zakupów, mieć dostęp do swoich danych osobowych oraz dokonywać ich zmiany jak również usunąć konto wraz z usunięciem danych osobowych,
  • Konsument – oznacza każdą osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. 2020.1740 tj. poz. 1145 z późn. zm.);
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy TOMAX a Klientem zapośrednictwem strony internetowej Sklepu;
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w Sklepie;
  • Towary (lub Produkty) – produkty dostępne w Sklepie internetowym, które są przedmiotem Umowy sprzedaży.
  • Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem https://distar.euw którym Klient może w szczególności składać zamówienia i który świadczy inne usługi oferowane przez Sprzedającego;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towarów;
  • Członkostwo – system sprzedaży związany ze zobowiązaniem do okresowego nabywania Towarów i polegający na automatycznym przedłużaniu tego okresu, szczegółowo opisany w dalszej części regulaminu;
  • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Towarów w Sklepie internetowym przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego distar.eu. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 tj. z późn. zm.).
 3. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.distar.eu.
  2. Sklep internetowy działający na stronie www.distar.eu prowadzi Sprzedający.
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady składania Zamówień w Sklepie internetowym drogą elektroniczną;
   2. zasady zawierania Umów sprzedaży dotyczących usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
   3. zasady działania Newslettera oraz Konta.
   4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem, że system informatyczny wykorzystywany przez Klienta spełnia poniższe minimalne wymagania techniczne:
    1. dostęp do najnowszej (zaktualizowanej) wersji jednej z przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub Opera.
    2. dostęp do internetu.
  4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z połączeniem internetowym.
  5. Klienci mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu poprzez link umieszczony na stronie głównej Sklepu internetowego www.distar.eu.
  6. Sklep nie odpowiada i nie rozwiązuje problemów technicznych występujących po stronie Kupującego wynikających z używanego przez niego sprzętu, przeglądarki czy sieci. Doświadczenia i jakość korzystania ze sklepu internetowego mogą różnić się w zależności od używanego przez Klientów urządzenia.
 4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
  1. Tylko osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona) ma możliwość zawarcia wiążącej umowy, może korzystać ze Sklepu internetowego i nabywać Towary.
  2. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, a także może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
   2. dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sprzedającego,
   3. wykorzystując lukę w architekturze sklepu Sprzedającego dokonuje działań na szkodę Sprzedającego.
   4. wykonując swoje uprawnienia Sprzedający ma możliwość zablokowania numeru IP kupującego. W sytuacji, gdy z takiego numeru korzysta więcej niż jeden Kupujący, Kupujący którego konto zostało zablokowanie lub posiada ograniczoną funkcjonalność może zgłosić ten fakt na adres mailowy biuro@tomaxpoland.pl.
  3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania wiadomości i danych w związku z usługami świadczonymi w Sklepie internetowym, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do poziomu zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki zapobiegające nieuprawnionemu gromadzeniu i nieuprawnionej modyfikacji danych osobowych przekazywanych online.
  4. Klient zobowiązuje się w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów,
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
  5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  6. Sprzedający korzysta z plików cookie na swojej stronie internetowej. Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w przeglądarce internetowej Klienta. Informacje o plikach cookie zostały zawarte w Polityce Prywatności, którą można znaleźć na stronie głównej sklepu.
  7. Serwis Sklepu Internetowego umożliwia również komunikację ze Sprzedającym. W tym celu należy napisać wiadomość e-mail na adres: biuro@tomaxpoland.pl lub zadzwonić pod numer: tel. 504 504 490.
  ¨C9C
 5. Konto
  1. Klient może utworzyć Konto (Konto Klienta) na stronie internetowej Sklepu. Utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne, ale może być niezbędne, gdy Klient chce uzyskać dostęp do niektórych treści, benefitów i funkcjonalności Sklepu, w szczególności do Członkostwa i Programu Nagród.
  2. W celu założenia Konta Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://distar.eu./moje-konto/i przesyła wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym formularz rejestracyjny drogą elektronicznądo Sprzedającego, klikając na przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Podczas rejestracji Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło (zalecane jest niepowtarzalne, tj. nieużywane na innych stronach hasło). Przed założeniem Konta należy się zapoznać i zaakceptować Regulamin Sklepu oraz Politykę prywatności.
  3. Po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego do Sprzedającego, Klient otrzymuje e-mail zawierający link aktywacyjny, który należy kliknąć aby zakończyć proces rejestracji oraz wszystkie informacje dotyczące Konta.
  4. Umowę o świadczenie usługi Konta Klienta drogą elektroniczną uznaje się za zawartą z chwilą aktywowania konta przy użyciu linku aktywacyjnego przez Klienta o którym mowa powyżej.
  5. Klient może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto przesyłając prośbę o usunięcie konta na adres biuro@tomaxpoland.pl lub dokonując odpowiedniej akcji z poziomu swojego konta.
  6. Sprzedający może w dowolnym momencie wyłączyć Konto, jeżeli dojdzie do przekonania, że Klient nie stosuje się do któregokolwiek z postanowień Regulaminu. W takie sytuacji Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą elektroniczną.
  7. Sprzedający ma prawo do usunięcia Konta, w tym usunięcia wszystkich danych na nim zawartych, w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu, za uprzednim powiadomieniem Klienta lub bez powiadomienia.
  ¨C10C
 6. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
  1. Do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym i zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest wybranie Towaru z aktualnej oferty Sprzedającego. Wyboru dokonuje się poprzez kliknięcie linka do danego Produktu, a następnie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Po kliknięciu linka do Koszyka, zostanie zaprezentowane podsumowanie wybranych Towarów.
  2. W przypadku, gdy Sprzedający oferuje opcję zakupu Produktów w ramach Członkostwa, Klient przed kliknięciem przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” decyduje, czy chce zakupić Członkostwo Produktu, poprzez wybranie przycisku „Subskrybuj i oszczędzaj”, czy też chce dokonać jednorazowego zakupu Produktu, poprzez wybranie przycisku „Kup jednorazowo i przetestuj”.
  3. Zamówienie należy złożyć klikając przycisk „ZAMÓWIENIE”.
  4. Następnie należy starannie wprowadzić dane osobowe zgodnie z nazwami pól formularza. Na tym etapie Klient, który jeszcze nie ma Konta może zdecydować się na rejestrację na stronie www.distar.eu, wybierając odpowiednią opcję i wprowadzając hasło. Do zakupu Produktów w ramach Członkostwa wymagana jest rejestracja.
  5. Należy wybrać sposób płatności poprzez wybranie odpowiedniej opcji i zaakceptować Regulamin Sklepu internetowego, jak również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” stanowi ostateczne potwierdzenie zamówienia, a wprowadzone dane wraz z wybranymi opcjami nie będą już podlegały modyfikacji.
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z jej postanowieniami oraz postanowieniami Regulaminu.
  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  9. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  10. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, a jej postanowienia są zgodne z Zamówieniem i Regulaminem.
 7. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych krajów Unii Europejskiej i będzie realizowana na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia. O krajach z dostępną wysyłką Klient informowany jest podczas dokonywania zakupu.
  2. Koszt dostawy zostanie wskazany w momencie składania Zamówienia zgodnie z wybraną przez Klienta formą dostawy.
  3. Termin realizacji Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 7 dni roboczych, natomiast na terenie wybranych krajów Unii Europejskiej do 14 dni roboczych, od daty wysłania przez Klienta Zamówienia i dokonania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
  5. Za „termin realizacji zamówienie rozumie się skompletowanie zgodnie z zamówieniem Klienta przesyłki i przekazanie jej do firmy kurierskiej lub placówki pocztowej.
  ¨C11C
 8. Ceny i sposoby płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (zgodnie z obowiązującą stawką), ale nie obejmują kosztów dostawy, które są płatne dodatkowo i są wyszczególnione w toku transakcji.
  2. Klient ma możliwość zapłacenia ceny:
   1. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online Przelewy24;
   2. gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”;
   3. za pomocą kart płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro w serwisie Przelewy24;
   4. przelewem z konta w serwisie Przelewy24;
   5. płatnością BLIK w serwisie Przelewy24;
   6. płatnością Google Pay w serwisie Przelewy24;
   7. płatności Apple Pay w serwisie Przelewy24;
   8. przelewem bezpośrednim na konto bankowe wysyłając jednocześnie wiadomość mailową na: biuro@tomaxpoland.pl z informacją o wykonaniu przelewu;
  Dane do przelewu: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Ciechanowie, numer rachunku bankowego 06 8230 0007 3002 0937 2000 0001¨C12C
 9. Członkostwo
  1. Sprzedający może zaoferować Klientom Członkostwo. W ramach Członkostwa Klienci mają dostęp do obsługi VIP przy zakupie Towarów oferowanych w Sklepie internetowym.
  2. Członkostwo zdobywane jest poprzez założenia założenie Konta oraz złożenie deklaracji Członkostwa i opłaceniu subskrypcji dostępnej z poziomu Konta.
  3. Posiadając Członkostwo dokonując zakupu Towarów, Klient ma prawo do:
   • Stałej zniżki w wysokości do30% wartości poszczególnych Towarów;
   • Zmiany częstotliwości dostawy i okresu rozliczeniowego za subskrybowanych towarów,
   • dostępu do infolinii technicznej dotyczącej zakupionych produktów.
  4. W przypadku zmiany ceny Członkostwa, Klient zostanie o tym poinformowany poprzezwysłanie wiadomości e-mail na 30 dni przed planowaną zmianą ceny. W takim przypadku Klient jest uprawniony do rezygnacji z dalszego Członkostwa.
  5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, zawierający wszelkie istotne elementy Zamówienia oraz informacje niezbędne do rezygnacji z Członkostwa.
  6. Okres Członkostwa trwa 30 dni.
  7. Członkostwo ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy trzydziestodniowe, o ile karta kredytowa lub debetowa Klienta zostanie pomyślnie obciążona na kolejny okres Członkostwa, do momentu rezygnacji z Członkostwa przez Klienta.
  8. Sprzedający nie ma obowiązku wysyłania wiadomości z przypomnieniem o kolejnym zbliżającym się okresie Członkostwa przed pobraniem opłaty za kolejny okres Członkostwa.
  9. Klient wyraża zgodę na pobranie opłaty za odnowienie Członkostwa na kolejne wybrane okresy. Brak zapłaty za kolejny okres Członkostwa skutkuje brakiem możliwości dostarczenia Zamówienia w tym okresie.
  10. Każdy kolejny okres Członkostwa rozpoczyna się automatycznie pierwszego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu Członkostwa.
  11. Klient ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Członkostwa przed końcem okresu, za który została uiszczona opłata, poprzez wybranie opcji „Anuluj Subskrypcję” w panelu “Członkostwo” po zalogowaniu się do konta klienta.
  12. Sprzedający ma prawo zrezygnować z oferowania Członkostwa danemu Klientowi w każdym czasie bez wskazywania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający będzie realizował na normalnych zasadach każde Zamówienie, za które została dokonana płatność.
  13. Klienci, którzy do dnia wejścia w życie aktualnego brzmienia Regulaminu posiadają Subskrypcję uzyskują automatycznie Członkostwo na zasadach określonych powyżej. Każdy z Klientów posiadających Subskrypcję zostanie powiadomiony drogą elektroniczną o przedmiotowej zmianie oraz w panelu logowania do swojego konta – o szczegółach tej zmiany. W przypadku braku wyrażenia zgody na zmianę Subskrypcji na Członkostwo, Klient może złożyć rezygnację z Członkostwa w terminie 14 dni od chwili uzyskania powiadomienia, w przeciwnym razie uznaje się, że Klient taką zgodę wyraził.
  ¨C13C
 10. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru w terminie 30 dni bez podania przyczyny.
  2. Termin odstąpienia od Umowy upływa po 14 dniach od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
  3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedającego drogą elektroniczną, pisząc na adres biuro@tomaxpoland.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenieo odstąpieniu od Umowy może być również złożone w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
  4. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, że Klient prześle informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu na odstąpienie.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy Towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dotarło do Sprzedającego.
  6. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu tych samych metod płatności, które Klientzastosował w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie postanowi inaczej; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
  7. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. W celu dotrzymania wyznaczonego terminu wystarczy odesłać Towar przed jego upływem. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  ¨C14C
 11. Reklamacje dotyczące towarów
  1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Towaru, który jest zgodny z Umową sprzedaży i wolny od wad.
  2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady w zakresie i na zasadach określonych z Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
  3. Jeżeli Konsument twierdzi, że którykolwiek z dostarczonych Produktów jest wadliwy, ma prawo do złożenia reklamacji.
  4. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych przez prawo lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@tomaxpoland.pl.
  5. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może, z zastrzeżeniem i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  7. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, a jeśli okaże się to niemożliwe poinformuje Konsumenta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  8. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedającego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedającego lub Produkt zostanie odebrany od Kupującego przez kuriera działającego na zlecenie Sprzedającego, po dokonaniu niezbędnych ustaleń przez strony w tym zakresie.
  ¨C15C
 12. Skargi dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Sprzedający podejmuje działania służące zapewnieniu w pełni prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.
  2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub zakłóceniach w funkcjonowaniu strony internetowej Sklepu internetowego.
  3. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu powinny być zgłaszane przez Klienta pocztą elektroniczną na adres biuro@tomaxpoland.pl.
  4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni, a jeżeli okaże się to niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  ¨C16C
 13. Regulamin newslettera
  1. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu na stronie internetowej distar.eu w celach marketingowych Sprzedającego, w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną (np. w formie Newslettera) lub telefonicznie, Klientowi świadczona będzie usługa polegająca na okresowym przesyłaniu informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej„Newsletterem”, na adres e-mail podany przez Klienta. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie, na czas nieokreślony.
  2. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktowej Sprzedającego, nowościach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o Sprzedającym i jego produktach, w tym opinie, materiały prasowe, linki do zaprzyjaźnionych stron internetowych lub artykułów blogowych Sprzedającego.
  3. Klient może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany wcześniej adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z tej usługi klikając link wypisu podany w stopce Newslettera.
  4. Reklamacje związane z usługą Newslettera należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@tomaxpoland.pl.
  5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania i jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
  6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie powiadomi składającego reklamację o decyzji w sprawie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
  ¨C17C
 14. Przetwarzanie danych osobowychDane osobowe udostępnione przez Klienta w Sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie ze wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1, z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności dostępnej na niniejszej stronie internetowej.¨C18C
 15. Postanowienia końcowe
 1. Umowy sprzedaży zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają prawupolskiemu. Jeżeli Klient jest Konsumentem stosuje się prawo państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że Sprzedający prowadzi lub kieruje swoją działalność do tego państwa.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądem przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Sprzedający informuje, że na stronie internetowej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR –online dispute resolution).
 4. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Konsumentem rozpatrują właściwe sądy powszechne.
 5. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem rozpatrują wyłącznie sądy polskie.
 6. Wszelkie Prawa własności intelektualnej do Produktów należą do Sprzedającego lub jego licencjodawców. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.
 7. Wyłączne prawo do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu internetowego, znaki towarowe Sprzedającego, ich elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz danych są własnością Sprzedającego lub jego licencjodawców i podlegają odpowiedniej ochronie.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022 r.